Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTF
Komisja Rewizyjna Oddziału Warszawskiego PTF

Regulamin Oddziału Warszawskiego PTF

Strona Postępów Fizyki

Głównymi celami działania PTF-u są:

  • upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
  • rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki,
  • reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.

PTF realizuje swoje cele w szczególności przez:

  • wspieranie lub organizowanie badań w dziedzinie fizyki, ich nagradzanie oraz upowszechnianie,
  • działalność wydawniczą z dziedziny fizyki i jej zastosowań,
  • popieranie i nagradzanie działalności dydaktycznej związanej z nauczaniem fizyki na wszystkich poziomach,
  • wspieranie popularyzacji fizyki i jej osiągnięć,
  • organizowanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi.

Więcej informacji na stronie głównej Polskiego Towarzystwa Fizycznego www.ptf.net.pl